Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 22-27 Mey 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 22-27 Mey 2017 “Andriamanitra manao fanekem-pihavanana” * Fitarihan-kevitra : Andriamanitra tsy Andriamanitry ny fikotranana, na ny fiantsiana ady, fa Andriamanitry ny fiadanana sy ny fihavanana (1 Kor.14:33). Satria ny olona mpanota nandrafy azy tamin’ny ota, – dia tamin’ny tsy fankatoavana ny didiny, toy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 15-20 Mey 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 15-20 Mey 2017 “Miderà an’i Jehovah” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Midera an’i Jehovah” dia ny manandratra avo ny Anarany sy ny manome voninahitra lehibe indrindra ho Azy. Fa avo noho ny anarana rehetra Izy, ary ny voninahiny mahenika ny tany sy ny lanitra. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Paska Herinandro 08-13 Mey 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Paska Herinandro 08-13 Mey 2017 “Andriamanitra, fanantenan’ny mino” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra, fanantenan’ny mino, dia izay miandrandra ny famonjeny sy matoky ny famindrampony. Fa manaiky ho hitan’izay rehetra mitady Azy Izy ary mampahita fitia azy eo imasony araka ny voasoratra hoe: “fa izay manatona an’Andriamanitra dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 01-06 Mey 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 01-06 Mey 2017 “Andriamanitra miahy ny ondriny” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miahy ny ondriny satria Izy tia azy. Ny hoe ”miahy” dia ny mitsinjo, miaro amin’ny loza sy ny fahavalo ary ny fahafatesana, ary indrindra ny mamelona, manome aina. Mazava ny fanambarana nataon’i Jesosy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady Paska I & II Herinandro 17-22 Avrily 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Paska I & II Herinandro 17-22 Avrily 2017 “ Kristy nitsangana tamin’ny maty ” * Fitarihan-kevitra: ”Kristy nitsangana tamin’ny maty” dia fanehoana ny voninahitr’Andriamanitra indrindra, dia ny fahefan’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra, na amin’ny fiainana na amin’ny fahafatesana. Izany no nampiloa-bava izay nahalala Azy, tahaka an’i Davida izay niteny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady Sampan-drofia Herinandro 10-15 Avrily 2017 “Kristy Mpanjaka mitondra famonjena”

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Sampan-drofia Herinandro 10-15 Avrily 2017 “Kristy Mpanjaka mitondra famonjena” * Fitarihan-kevitra: Mpanjaka tokoa Jesosy Kristy, anefa dia tonga naka ny endriky ny ”Zanak’ondry nanaiky ho vonoina” mba hahatanteraka famonjena ho an’izao tontolo izao. Koa dia tanteraka ny tenin’i Jaona mpanao batisa raha nanondro Azy manao hoe: ”Indro ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 03-08 Avrily 2017 “Andriamanitra manao fanekena”

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 03-08 Avrily 2017 “Andriamanitra manao fanekena” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manao fanekena amin’ny olona mba hahatonga fitahiana ho azy sy ny taranany, ary amin’ny alalan’izany dia ho an’ny firenena rehetra maneran-tany koa. Ny olona fantany sy azony ametrahana ny fitokisany no anaovany fanekena, dia izay … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III alohan’ny Paska Herinandro 27-01 Avrily 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III alohan’ny Paska Herinandro 27-01 Avrily 2017 “Ny fanekem-panavotana” * Fitarihan-kevitra: Ny hevi-dehibe kendren’ny hoe ”fanekem-panavotana” dia ny fampihavanana ny olona amin’Andriamanitra. Mila fatorana amin’ny fanekena izany, dia antoka izay anorenan’Andriamanitra ny fikasam-panavotana izay tiany hotanterahina. Tandrify izany indrindra ny teny fianianana izay nataon’i Jehovah Andriamanitra tamin’ny olona … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska Herinandro 20-25 Marsa 2017 “Ny Tompo Mpamonjy Mahery”

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska Herinandro 20-25 Marsa 2017 “Ny Tompo Mpamonjy Mahery” * Fitarihan-kevitra: Tompo Mpamonjy Mahery no nomen’ny Ray ho antsika, dia Jesosy Kristy Zanany. Hoy Davida manambara Azy : ”Izao no lazain’i Jehovah amin’ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao” Sal.110:1. Aro sy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VI alohan’ny Paska Herinandro 06 – 11 Marsa 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady VI alohan’ny Paska Herinandro 06 – 11 Marsa 2017 “ Ny olon’Andriamanitra mandresy ny ota ” * Fitarihan-kevitra: Ny mino izay manana an’Andriamanitra ho Tompony sy Andriamaniny (Jao.20 :28) dia nataony ho mandresy ny ota, loharanom-pahafatesana. « Fa ny ota no fanindronan’ny fahafatesana » 1 Kor.15 :56. Ny … [Read more…]