Fiombonam-bavaka Taom-baovao – Epifania Herinandro 01-06 Janoary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Taom-baovao – Epifania Herinandro 01-06 Janoary 2018 “ Raiso ny fahasoavan„Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Raiso ny fahasoavan’Andriamanitra. Ny hoe ”fahasoavana” dia mazàna heverin’ny olona ho ny fahazoana ny zava-tsoan’ny tany ihany izay mety ho levona. Nananatra ny amin’izany ny Apostoly Paoly ka niteny nanao hoe: ”Raha amin’izao fiainana izao ihany no … [Read more…]

Herinandro 11-16 Desambra 2017 “Ny Mesia, Andriamanitra mihavana amin’ny olony”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 11-16 Desambra 2017 “Ny Mesia, Andriamanitra mihavana amin’ny olony” * Fitarihan-kevitra: Ny fahatongavan’ny Mesia, fihavanan’Andriamanitra amin’ny olona dia tanterahiny amin’ny alalan’ny famelana ny helony rehetra. Fa hoy Izy: ”Indro, ny tànan’i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana, fa mahare; Fa ny helokareo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 04-09 Desambra 2017 “ Ny fisandratan’Andriamanitra ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 04-09 Desambra 2017 “ Ny fisandratan’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: ”Ny fisandratan’Andriamanitra”, dia Izy maneho ny voninahitry ny faindrianany eo amin’ny olony izay nanaiky sy nanao Azy ho Tompo sy Mpanjakany, ary eo amin’izao tontolo izao amin’ny maha-Mpamonjy Azy. Amim-boninaihitra lehibe tokoa no iaviany araka Mat.25:31, satria … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 27 Novambra – 02 Desambra 2017

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 27 Novambra – 02 Desambra 2017 “Tanteraka ny Teny Fikasana” * Fitarihan-kevitra: ”Tanteraka ny teny fikasana”. Toetra maha-izy azy indrindra ny tenin’Andriamanitra ny fahatanterahany. Fa hoy ny anjely Gabriela tamin’i Maria, raha avy nanambara taminy ny fikasan’Andriamanitra ny aminy manao hoe: ”Aza matahotra, ry Maria, fa … [Read more…]

Herinandro 20-25 Novambra 2017 “ Katsaho ny fanjakan’Andriamanitra ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XXIII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Novambra 2017 “ Katsaho ny fanjakan’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra : Ny “fanjakan’Andriamanitra” dia manambara fa Andriamanitra tonga eo amin’ny olona sy ao amin’ny olona. Ny hoe “EO amin’ny olona”, dia araka ny fanambaran’ny mpaminany manao hoe: “Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary … [Read more…]

Herinandro 12-19 Novambra 2017 “Manajà an’Andriamanitra”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XXII manaraka ny Trinite Herinandro 12-19 Novambra 2017 “Manajà an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra : Manajà an’Andriamanitra fa Masina indrindra Izy. Fa hoy ny tonon-kira nasandratr’ireo anjely nanotrona Azy manao hoe: “Masina, masina, masina Jehovah, Tompon’ny maro; Henika ny voninahiny ny tany rehetra [na: Voninahiny avokoa ny eran’ny tany]” Isa.6:3. Dia nananatra … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Oktobra – 04 Novambra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Oktobra – 04 Novambra 2017 “ Ny alahelon„Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Ny alahelon’Andriamanitra, dia ny alahelon’ny fitiavany, tsy mipaka amin’ny jentilisa tsy akory fa amin’ny olony izay tiany. Izany dia ny firenena Isiraely, firenena izay nofidiny sy nanaovany fanekena, kanjo niodina taminy, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Oktobra 2017 “Matokia ny fanavotan’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hevitry ny hoe ”fanavotana” dia ny fanafahana avy eo am-pelatanan’izay tsy tompony, mba hiverina amin’izay tena tompony. Novidin-dafo ny fanavotana antsika olombelona mpanota mba hiverenantsika amin’Andriamanitra Mpahary antsika, dia tamin’ny alalan’ny rasarobidin’i Kristy Zanany, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 16-21 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 16-21 Oktobra 2017 “Matahora an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny ”tahotra an’Andriamanitra” dia tsy mba tahotaho-poana, fa vokatry ny fahamasinan’Andriamanitra sy ny maha-Tompo Azy, izay mendrika ny fanajana lehibe indrindra, sahaza ny maha-Andriamanitra Azy. Fa voasoratra hoe: ”Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 09-14 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 09-14 Oktobra 2017 “Mifalia amin’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Adidin’ny mino ny mifaly amin’Andriamanitra: izany no fiainan’ny ”zanak’Andriamanitra” izay nateraky ny Fanahy (Jao.1:12) sy manaiky ho tarihin’ny Fanahy (Rom.8:14) ka manome voninahitra an’Andriamanitra (Mal.1:6) . Fa ”ny vokatry ny Fanahy dia fifaliana” Gal.5:22b. Ny … [Read more…]