Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite Herinandro 10-15 Jolay 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite Herinandro 10-15 Jolay 2017 “ Ny fivavahana marina ” * Fitarihan-kevitra: Satria Andriamanitra dia fitiavana (1 Jao.4:16) sy fahamarinana (Jao.14:6), dia ankasitrahany indrindra ny fiantrana atao amin’ny fo marina, dia ny fo mitsinjo sy miahy ny namana izay anatin’ny fangirifirian’ny fahantrana sy ny fahasahiranana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Trinite Herinandro 03-08 Jolay 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Trinite Herinandro 03-08 Jolay 2017 “ Andriamanitra mamindra fo ” * Fitarihan-kevitra: Vaovao Mahafaly lehibe indrindra ho antsika mpanota ny hoe “Andriamanitra mamindra fo” amintsika, ka mamela ny heloka amam-pahadisoantsika. Fa hoy Izy: “Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah: Na dia tahaka ny jaky aza … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 26 Jona – 01 Jolay 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 26 Jona – 01 Jolay 2017 “Andriamanitra tonga amin’ny olony” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra tonga amin’ny olony” antom-pifaliana lehibe indrindra izany ho an’izay rehetra mino ny Anarany sy matoky ny famonjeny. Fa tsy olombelona manam-pahalemena Izy ka mety hiova amin’ny fitiavana izay nitiavany ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 19-24 Jona 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 19-24 Jona 2017 “Ny fahendrena araka an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe ho amin’ny fiainantsika olombelona sy eo imason’Andriamanitra ny manana fahendrena. Hoy ny Ohabolana: ”Ny voaloham-pahendrena dia izao: Mahazoa fahendrena” Oha.4:7a. Fa sarobidy mihoatra noho ny zavatra rehetra izy, fa voasoratra hoe: ”Fa ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 12-17 Jona 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 12-17 Jona 2017 “Andriamanitra Trinite manafaka” * Fitarihan-kevitra: Tamin’ny andron’ny Pentekosta dia tanteraka ny fisehoan’Andriamanitran dia ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina, na Andriamanitra Trinite. Fa Andriamanitra Ray raha nahary izao rehetra izao, dia nanome sata ambony ho antskia olombelona. Fa voasoratra hoe : ”Ary Andriamanitra nahary … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Pentekosta I sy II Herinandro 05-10 Jona 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Pentekosta I sy II Herinandro 05-10 Jona 2017 “Ny Fanahy Masina, Andriamanitra amin’ny olony” * Fitarihan-kevitra : ”Andriamanitra amin’ny olony”. Tanteraka tokoa izany amin’ny alalan’ny fahatongavan’ny Fanahy Masina. Fa ny fanomezan’Andriamanitra ny Fanahy Masina dia endriky ny fanehoany ny fahafenoan’ny fitiavany indrindra koa, dia toy ny nanomezany an’i Jesosy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 29 Mey – 03 Jona 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 29 Mey – 03 Jona 2017 “ Miomàna handray ny Fanahy Masina ” * Fitarihan-kevitra : Antoka lehibe ho amin’ny fijoroan’ny mino ho vavolombelon’ny Filazantsara ny fanomezan’Andriamanitra ny Fanahy Masina. Fa Izy no miasa ho amin’ny fahatanterahan’ny mino sy ny fampandrosoana ny asan’Andriamanitra … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 22-27 Mey 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 22-27 Mey 2017 “Andriamanitra manao fanekem-pihavanana” * Fitarihan-kevitra : Andriamanitra tsy Andriamanitry ny fikotranana, na ny fiantsiana ady, fa Andriamanitry ny fiadanana sy ny fihavanana (1 Kor.14:33). Satria ny olona mpanota nandrafy azy tamin’ny ota, – dia tamin’ny tsy fankatoavana ny didiny, toy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 15-20 Mey 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 15-20 Mey 2017 “Miderà an’i Jehovah” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Midera an’i Jehovah” dia ny manandratra avo ny Anarany sy ny manome voninahitra lehibe indrindra ho Azy. Fa avo noho ny anarana rehetra Izy, ary ny voninahiny mahenika ny tany sy ny lanitra. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Paska Herinandro 08-13 Mey 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Paska Herinandro 08-13 Mey 2017 “Andriamanitra, fanantenan’ny mino” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra, fanantenan’ny mino, dia izay miandrandra ny famonjeny sy matoky ny famindrampony. Fa manaiky ho hitan’izay rehetra mitady Azy Izy ary mampahita fitia azy eo imasony araka ny voasoratra hoe: “fa izay manatona an’Andriamanitra dia … [Read more…]