Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely * 28 Desambra 2015 – 02 Janoary 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely * 28 Desambra 2015 – 02 Janoary 2016 PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO “Tonga ny Mesia feno ny Fanahy » Fitarihan-kevitra ankapobe: Tonga tokoa ny Mesia hitondra famonjena ho an’izao tontolo izao. Asa lehibe indrindra izany; koa dia nampitafiana Azy ny herin’ny Avo Indrindra araka ny namakian’i … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento * 21-26 Desambra 2015

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO “Tonga ny Mesia, mifalia «  Fitarihan-kevitra ankapobe: Mifalia fa tonga ny Mesian’Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: « Ary ny anarany hataonao hoe Jesosy; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany » Mat.1:21. Fa hoy ny fanambarana nataon’ny anjely tamin’ireo mpiandry ondry: « Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento * 14-19 Desambra 2015

“Ny Mesia mitondra fanavotana » Fitarihan-kevitra ankapobe: Ny fahatongavan’Andriamanitra dia ny hanavotra ny olona. Fa tonga tokoa ny Mesia, ary « ny anarany dia atao hoe Jesosy, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany » Mat.1:21. Tanterahin’Andriamanitra izany azam-panavotana izany amin’izay rehetra mahatsiaro ny fahadisoany ka mibebaka Aminy manao hoe: « Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento * 07-12 Desambra 2015

“Andriamanitra manangona ny olony “ Fitarihan-kevitra ankapobe: Ny fiavian’ny Mesian’Andriamanitra dia ny hanangonany ny olony. Hoy Jesosy izay tsy mahafoy ny ondriny: « Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry » Jao.10:16. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento 30 Novambra-05 Desambra 2015

“Andriamanitra mamangy ny olony“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Fanekena ambony sady masina indrindra no nataon’Andriamanitra tamin’ny olony, dia ny « faneken’ny fitiavany mandrakizay » izay tsy hahafoizany ny olony ka nitenenany taminy manao hoe: « Mpanompoko hianao, Efa nofidiko ka tsy mba nariako » Isa.41:9. Nataony ho azy ireo ny famangiany, kanefa koa ho an’izao tontolo izao izay tiany hovonjena, mba … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXV manaraka ny Trinite 23-28 Novambra 2015

“Andriamanitra mihazona ny fanekeny” Fitarihan-kevitra:. Andriamanitra dia « Andriamanitry ny fanekena » satria Mahatoky sy Marina Izy (Apok.19:11) ka mihazona ny fanekeny, ary tsy tia ny fivadihana amin’izany (Jer.11:10)). Anaovany fanekena tokoa ny olony, satria Andriamanitra tia sady saro-piaro Izy, izay nandidy hoe:  » Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany » Eks.20:3. Ho avy Jesosy hamangy ny olona … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXIV manaraka ny Trinite 16-21 Novambra 2015

“Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra” Fitarihan-kevitra:. Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra satria Andriamanitra no mampandresy azy. Izany dia amin’ny alalan’ny finoany an’i Jesosy Kristy Zanany izay efa nandresy ny sarotra sy mafy indrindra, dia ny fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana, ary miaraka amin’izany koa ny ota izay fanindronan’ny fahafatesana (1 Kor.15:56). Hoy Jesosy: “Satria velona … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXIII manaraka ny Trinite 09-14 Novambra 2015

« Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra » Fitarihan-kevitra: Ny fanjakana ankasitrahan »Andriamanitra dia izay manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra, ka mampanjaka ny fahamarinana sy ny fihavanana hahasoa ny mpiara-belona. Jesosy Kristy, Ilay Mpanjaka Mahatoky sy Marina sady Andrian’ny fiadanana no ivony sy foto-piorenany. Hoy Izy: « Fiadanana ho anareo » Jao.20:19,21.   Alatsinainy 09: Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra. « Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXII. manaraka ny Trinite * 02-07 Novambra 2015

“Andriamanitra no Tompo“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Andriamanitra no Tompo ka manao famaliana sy mitsara. Ary dia mamaly ny olona araka ny asany Izy.Tsy tia antsika mpanota ho very anefa Izy, koa dia manao fahamarinana ho antsika amin’ny alalan’ny fanavotana antsika, dia ny famelana ny helontsika sy ny fanamasinana antsika. Tanteraka izany ho an’izay rehetra mahatsiaro mibebaka … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXI manaraka ny Trinite 26-31 Oktobra 2015

“Fantaro Andriamanitrao“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Fantaro Andriamanitra sady Andriamanitrao. Ao aminy ny fahatanterahana sy ny fahatsarana rehetra; ary ao Aminy indrindra no misy ny tokim-pamonjena na ho amin’tiy fiainana ity na ho amin’ny ho avy, dia fiainana mandrakizay. Hoy ny Tompo: “Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy … [Read more…]