Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahadin’ny Epifania, 01 – 07 Janoary 2023
“Misandratra ny tenin’Andriamanitra”
*

Ny hafatra: Ny Epifania dia midika ho Andriamanitra miseho amin’ny olona. Izany dia amin’ny alalan’ny fanandratany ny tenin’Andriamanitra, izay fototra anorenan’Andriamanitra ny fanjakany sy fanomezany ny didy sy fitsipika hifehy ny olona hanao ny sitrapon’Andriamanitra etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra(Mat.6:10). Tonga sy miseho tokoa ny Tompo, ka hoy indrindra Jaona Apostoly: “Ary ny Teny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV amin’ny Advento, 18 – 24 Desambra 2022 “Tonga ny Mesia, miposaka ny mazava”

Ny hafatra: Tonga ny Mesia, miposaka ny Mazava, dia ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao, izay efa niandry ela ny fahatongavany. Fa tanteraka ny teny faminaniana, araka ny voasoratra hoe: “Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan’ny mazava” Isa.9:1. Ary ho an’izay rehetra … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Fiangonana Loterana Malagasy Alahady XVIII manaraka ny Trinite, 16 – 22 Oktobra 2022 “Ny mino velona amin’ny fitiavana”

Fitarihan-kevitra: “Ny mino velona amin’ny fitiavana” satria Andriamanitra Izay inoany sy tompoiny dia “Andriamanitra Fitiavana” (1 Jao.4:16). Koa raha niteny ny Apostoly Paoly manao hoe: “Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko” Gal.2:20b, dia nilaza indrindra izy nanao hoe: “Ny fitiavan’i Kristy no manery anay” 2 Kor.5:14a, dia Kristy Izay ivelomany … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVI manaraka ny Trinite, 02 – 08 Oktobra 2022  “Fantaro Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Fantaro Andriamanitra” dia manambara fa Andriamanitra dia tsy miafina na te-hiafina amintsika mpanota, fa azontsika fantarina tsara Izy; ary tiany isika hahafantatra Azy mba hahazoantsika mino Azy, ka handray ny famonjeny sy higoka ny fahasoavany tsy lany (Jao.1:16). Araka izany, ny filamatry ny “finoana kristiana” dia ny “mahafantatra izay inoany” araka ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVII manaraka ny Trinite, 09 – 15 Oktobra 2022

 “Andriamanitra manome rariny ny olony” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome rariny ny olony, satria tia rariny Izy sady tia ny olony. Fa mitaky rariny ny olona satria iharan’ny “tsy rariny”, dia ny tsy fahamarinana. Ny rariny omen’Andriamanitra ny olony dia Izy manamarina ny finoany, ka manatanteraka ny teny fikasana izay omeny. Koa na dia mety ho mafy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIII manaraka ny Trinite, 11-17 Septambra 2022

Hira & Filazantsara Alahady XIII manaraka ny Trinite, 11-17 Septambra 2022  “Velona ny Tenin’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Velona ny Tenin’Andriamanitra ary tsy ho faty mandrakizay. Tsy voafetra ny fahavelomany ary tsy voasakana ny fiasany. Fa hoy Jesosy: “Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35. Hoy koa ny anjely … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady IV manaraka ny Trinite, 10 – 16 Jolay 2022
“Ny fankasitrahan’Andriamanitra”
*

Ny hafatra: Zava-dehibe amin’ny olombelona ny mahazo ny “fankasitrahan’Andriamanitra”. Ny hevitr’izany dia fanamarinana azy, famaliana soa ny asa tsara nataony, toy ny nitenenan’ity tompo ity ny mpanompony manao hoe: “Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kelyhianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21. Mifanjohy amin’izany ny fanambarana nataon’i … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady V manaraka ny Paska, 22-28 May 2022
“Mahereza mivavaka”
*

Ny hafatra: Ny hoe “Mahereza mivavaka” dia midika hoe: “Mazotoa, ary mitandrema tsy ho tra-pahalainana na fahakiviana, fa misikìna ka mivavaha”. Ny vavaka no nanovozan’ny mino sy ny olon’Andriamanitra rehetra ny heriny, ny fanavaozana ny sainy, ny fitarihan’ny Fanahy Masina, ka nanatontosany ny asany, indrindra ny fanompoana napetraky ny Tompo taminy. Tanteraka indrindra izany teo … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady I manaraka ny Paska, 24 – 30 Aprily 2022
“Ny finoana mandresy”
*

Ny hafatra: Jesosy Kristy nitsangana tamin’ny maty: Tokim-pandresena mandrakizay ho an’ny mino rehetra, dia ny fandresena ny ota sy ny tsy fahamarinana, ny fandresena ny devoly sy ny asan’ny maizina rehetra. Koa ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19 dia midika hoe “Satria nandresy Aho, dia mandresy koa … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Andro Paska I & II, 17 – 23 Aprily 2022
“Misandratra Kristy”
*

Ny hafatra: Ny hoe « Misandratra Kristy » dia manambara indrindra ny fanehoan’Andriamanitra ny voninahiny tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty. Nasandratr’Andriamanitra Ray tokoa Jesosy Kristy Zanany satria nanome voninahitra Azy tamin’ny fankatoavana ny teniny sy ny fanatanterahana ny sitrapony. Fa hoy Jesosy: « Fa tsy nidina avy any an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon’Izay naniraka … [Read more…]