Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Epifania, 30 Janoary – 5 Febroary 2022 “Andriamanitra miahy ny olony” *

Ny hafatra: Endriky ny fitiavan’Andriamanitra indrindra ny fiahiana ny olony, dia izay rehetra manaiky Azy ho Tompo sy Mpamponjy ary manao ny asany (Jao.14:12a). Sarobidy Aminy izy ireo ka dia arovany indrindra, araka ny voasoratra hoe: “Fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasony” Zak.2:12b. Miahy ny olony tokoa Andriamanitra, ary dia nanao fanekena taminy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Epifania, 16 – 22 Janoary 2022 “Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah”*

Ny hafatra: Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah dia manondro indrindra an’i Jesosy Kristy Ilay Tenin’Andriamanitra tonga nofo, ka niseho tamintsika sy nonina tamintsika. Izy no notendren’Andriamanitra sy nirahiny mba hitondra sy hanambara ny hafatry ny famonjeny izao tontolo izao, dia araka ny fanambaran’ny Filazantsara manao hoe: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira sy Filazantsara Alahady I manaraka ny Epifania, 09 – 16 Janoary 2022 “Ny taona ankasitrahan’i Jehovah” *

Ny hafatra: Ny taona ankasitrahan’i Jehovah dia taonam-panafahan’Andriamanitra ny olony. Raha ny tantara no zohina, ny taona ankasitrahana dia omen’Andriamanitra ho setrin’ny taom-pioriana izay nataony nihatra tamin’ny Zanak’Isiraely fony izy babon’ny Asyriana, ka nitoloko mafy tamin’Andriamanitra (2 Mpan.18:11 ). Tsy nambinina tamin’ny nataony tokoa ny Isiraely, satria tsy nomba na nitahy azy intsony ny tànan’Andriamanitra, … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira sy Filazantsara Epifania, 02 – 08 Janoary 2022 “Epifania – Andriamanitra miseho amin’ny olona” *

Ny hafatra: Ny hoe “Epifania – Andriamanitra miseho amin’ny olona” dia manambara ny fisehoan’i Jesosy Kristy Zanak’Andriamanitra amintsika olombelona. Ny “epifania” (gr.) dia midika hoe “fanehoana na fisehoana ho hitan’ny maso izay niafina hatrizay”. Ara-tSoratra Masina izy dia manondro manokana ny fanehoana an’i Kristy, Ilay Voahosotr’Andriamanitra, tamin’ireo Magy fehizay. Miseho amintsika amin’ny alalan’ny Zanany tokoa … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V amin’ny Advento, 26 Desambra 2021 – 01 Janoary 2022 “Tonga ny Mesia feno ny Fanahy” *

Ny hafatra: Tonga tokoa ny Mesia hitondra famonjena ho an’izao tontolo izao. Vanim-potoana tsy manam-paharoa izany, izay manamarika ny taom-baovaon’Andriamanitra, dia ny fidiran’ny Tompo ao amin’ny fiainantsika zanak’olombelona mba hamerina antsika sy hampihavana antsika indray amin’Andriamanitra Mpahary sy Mpiahy antsika ary hanafaka antsika amin’ny famatoran’ny ota, ka mampiposaka masoandron’aina vaovao (Mal.3:20a) ho antsika izay nitoetra … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV amin’ny Advento 19 Desambra – 25 Desambra 2021 “Mifalia fa tonga ny Mesia” *

Ny hafatra: “Mifalia fa tonga ny Mesia”, dia Jesosy Kristy, Ilay Voahosotra hitondra famonjena ho anao, araka ny voasoratra hoe: “Ary ny anarany hataonao hoe Jesosy [Jehovah no Mpamonjy]; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” Mat.1:21. Ny fikendren’Andriamanitra amin’ny fiaviany ka nahatongavan’i Jesosy ho Zaza, naka ny endritsika ary nonina tamintsika … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III amin’ny Advento, 12-18 Desambra 2021 “Jesosy Kristy, Mesia mitondra fanavotana” *

Ny hafatra: Ny fahatongavan’ny Mesia dia ny hitondra fanavotana ho an’ny olombelona izay mitoetra ambany vahohon’ny fahafatesana noho ny ota. Fa hoy ny anjely momba Azy: “Ny Anarany dia atao hoe Jesosy, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” Mat.1:21b. Asan’Andriamanitra avy amin’ny fikasany madiodio izany, dia asan’ny fitiavany antsika olombelona izay … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II amin’ny Advento, 05-11 Desambra 2021 “Andriamanitra manangona ny olony”

Ny hafatra: Ny fiavian’ny Mesian’Andriamanitra andrandraintsika amin’izao Advento izao dia ny hanangonany ny olony, ka ny fikendreny dia Izy hitoetra eo afovoan’ny olony. Fanatanterahany ny teny fikasany izay nanaovany fanekena tamin’ny olony izany, manao hoe: “Izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko” Jer.31:33d . Izany fanekena lehibe izany no fototra sady antony anorenan’Andriamanitra ny fikasany, … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I amin’ny Advento, 28 Novambra – 04 Desambra 2021 “Andriamanitra mamangy ny olony” *

Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra mamangy ny olony” dia manondro indrindra an’i Jesosy Kristy, Tenin’Andriamanitra tonga nofo ka nonina tamintsika sy nifanerasera tamintsika, mba hitondra famonjena ho antsika. Fanatanterahan’Andriamanitra ny teny fikasana izay efa nomeny hatramin’ny ela ny amin’ny fahatongavan’ny Mesia izany, dia araka ny namakian’i Jesosy ny teny ny amin’ny Mpanompon’i Jehovah tonga hanafaka … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXV manaraka ny Trinite 21-27 Novambra 2021 “Mihazona ny fanekeny Andriamanitra” *

Ny hafatra: Andriamanitra mihazona ny fanekeny ka tsy mivadika amin’izany satria Mahatoky sy Marina Izy (Apok.19:11), Mahatoky amin’ny fitiavany Izy ary Marina amin’ny teniny sy ny toky izay omeny, araka ny voasoratra hoe: “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? Na efa niteny va … [Read more…]