Hira (an-tsary)

Hosana ho an’ny zanak’i Davida
Tiako indrindra ny handre
Tsy noheveriko


Hira ho anao


Ondry very


Mihobia hoan’i Jehovah


Itomanio ny taninao


Noely fahazavana


Mifohaza ry Ziona


Soleil de justice

Go down moses

Endrey ny fitiavan-dehibe

Tsy misy reharehako