MANAOVA NY MARINA

  “Izay marina, aoka mbola hanao ny marina ihany izy” Apok.22:11. Sasin-teny: noho ny tsy fahalalana, dia heverin’ny olona sasany ho fahadalana ny manao ny marina. Ny andinin-tSoratra Masina voatondro kosa dia mamporisika antsika hanao ny marina. / Inona no marina? Dia izay tsy misy lainga na fitaka na hafetsena, izay tsy tia kolikoly na … [Read more…]

Ny tenin’Andriamanitra sy ny fitondrana ny firenena.

Raha ny fihevitr’Andriamanitra sy ny fikasam-piahiany ny olona sy ny firenena izay nofidiny, dia ambarany araka ny teny fampiononana izay nampitondrainy an’i Jeremia mpaminany ho an’ny Isiraely izay niaritra fahoriana noho izy natao sesin-tany tany Asyria, izay manao hoe: “Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, … [Read more…]

Ny mino, olom-pirenena manana adidy

Ny hevi-dehibe iaingantsika dia ny hoe: “ny mino, olom-pirenena manana adidy” dia mivoy ao anatin’ny fanjakana sy ny firenena izay misy azy. Ny fanjakana sy ny firenena izay entiny rahateo dia voafaritry ny lalàna sy ny fitsipika izay mifehy azy. Koa satria ny Soratra Masina no foto-piorenan’ny zavatra rehetra, ary ao anatin’izany indrindra ny fanjakana … [Read more…]

Andriamanitra tsy mahafoy ny firenena

Fanontaniana tokoa ny hoe : Andriamanitra va efa nahafoy ny firenena ka nampilentika lalina azy toy izao ? Ny valiny : Andriamanitra tsy mahafoy ny firenena, na nanary azy, fa ny firenena no nahafoy Azy. Ary dia izany no mahatra-pahavoazana azy. Fa Andriamanitra dia efa nifidy ity firenena ity, – eny, na dia mety tsy … [Read more…]

Hafatra ho an’ny firenena

HAFATRA HO AN’NY FIRENENA © D.Rabarihoela Bruno Andriamanitra tsy manary ny olony, indrindra ao anatin’ny fotoan-tsarotra izay lalovan’ny fireneny. Fa eo anivon’izany, dia mipetraka tokoa ny fanontanian’ny mpaminany Isaia fahizay manao hoe:“Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao ? Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao?” Isa.21:11. “Fa, indro, ny haizina manarona ny … [Read more…]

Ny teny fikasana momba an’i Madagasikara

D.Rabarihoela Bruno. I/ NY FOTOTRA IORENANA Manana fikasam-panavotana ho an’i Madagasikara ve Andriamanitra ary fanambarana momba izany? Eny. Izany no antony nanomezany teny fikasana ho azy. . Ny atao hoe « teny fikasana » dia tenin’Andriamanitra izay omeny mivantana sy manokana ho fanomezana toky ny amin’ny famonjena izay tiany ho tanterahina sy ny fahasoavana izay tiany omena … [Read more…]

Ny fitondrana sy ny fampiasana ny fahefana

Nosintonina avy amin’ny Boky « Ny asa faminaniana sy ny Fiainam-pirenena ary ny Fifohazam-panahy » nosoratan’i D.Rabarihoela Voalohany.   Satria mikasika ny asa faminaniana sy ny fiainam-pirenena no anton-dresaka, araka izay mety hanazavan’ny tenin’Andriamanitra azy sy araka izay hita tamin’ny alalan’ny Fifohazam-panahy teto Madagasikara, dia tsy ilaozan’izay ho tonga ao an-tsaina avy hatrany ny fanontaniana … [Read more…]