Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny sampan-drofia, 10 – 16 Aprily 2022 “Kristy, Paska ho antsika” *

Ny hafatra: Satria “tsy mahaisotra ny ota ny ran’ombilahy sy ny ran’osilahy” Heb.10:4, dia “voavono Kristy, Paska ho antsika” 1 Kor.5:7b. Jesosy Kristy “Paska ho antsika”:(1) Fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany antsika izany, “fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8, dia Izy manao fanavotana amin’ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren’ny fahasoavany (Efes.1:7), … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady II alohan’ny Paska, 03 – 09 Aprily 2022
“Tanteraka ny teny fikasana”
*

Ny hafatra: Tsy misy tsy ho tanteraka ny teny fikasana ataon’Andriamanitra (Lk 1:37), satria Mahatoky sy Marina Izy. Fa voasoratra hoe: “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa tsy efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? Na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?”Nom.23:19. Arak’izany dia tokony itokisantsika indrindra ny teny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady III alohan’ny Paska, 27 Martsa – 02 Aprily 2022
“Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony”
*

Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony” dia Izy manaiky ny hiahy ny fahavelomany, tsy ho amin’ity fiainana ity ihany, fa ho amin’ny fiainana mandrakizay indrindra koa. Izany fanekena izany dia nofeheziny amin’ny teniny hoe: “Ho Andriamanitrareo [Aho], ary hianareo ho oloko” Lev.26:12, izay nanterin’i Jesosy amin’ny hoe: “Satria velona Aho, dia ho … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady IV alohan’ny Paska, 20 Martsa – 26 Martsa 2022
“Andriamanitra miantra ny olony” *

Ny hafatra: “Andriamanitra miantra ny olony” ka tsy mahafoy azy ho ory, araka ny voasoratra hoe: “Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak’olombelona” Fit.3:33. Noho ny fitiavany tsy misy fetra dia tsy afaka ny hitoetra amin’izao tokoa Andriamanitra raha mahita ny olony iharam-pahoriana, fa miditra an-tsehatra, mitondra ny famonjeny mba hanafahana azy avy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V Alohan’ny Paska, 13 Martsa – 19 Martsa 2022 “Andriamanitra tia mamonjy ny mpanota” *

Ny hafatra: Tian’Andriamanitra ny olona rehetra ho vonjena amin’ny ady maro sy ny fahoriana, ary indrindra ny fahafatesana izay mianjady aminy vokatry ny fisarahany Taminy noho ny ota (Rom.6:23). Noho ny fitiavany tsy takatry ny saina dia tsy mahafoy ny olombelona ho very tokoa Andriamanitra, ka ny fikendreny dia ny hamerina azy hanana indray ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VI alohan’ny Paska, 6 Martsa – 12 Martsa 2022 “Ny mino mandresy ny fakam-panahy” *

Ny hafatra: Ny atao hoe “fakam-panahy” dia ny fitaoman’ny devoly hisaraka amin’Andriamanitra sy hanao izay zavatra tsy araka ny sitrapony. Ny filàna izay ao am-pon’ny olona, dia ny “filan’ny nofo”, no hetsehan’ny devoly hakàna fanahy ny olona hamaboana azy: filam-bola sy harena (fieremana), filam-boninahitra, filam-pahefana, filan-kanina, sns. Izany no niseho fony Adama sy Eva tao … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VII alohan’ny Paska, 27 Febroary – 5 Martsa 2022 “Andriamanitra mamonjy ny olona” *

Ny hafatra: Ny dikan’ny hoe “Andriamanitra mamonjy ny olona” dia Izy manafaka ny olona amin’izay mety ho fahaterena sy famiravirana ny aina, dia izay mety mahatonga fahavoazana sy fahafatesana. Fomba maro samihafa no mety isehoan’izany: aretina, loza, fahasimbana, faharatrana, fahasahiranana ara-pivelomana, fampihorohoroana ataon’ny fahavalo sy ny tsy tia. Tsy voafetra ny fiantraikan’ny zava-manjo ny olona, … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VIII Alohan’ny Paska, 20 – 26 Febroary 2022 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra” *

Ny hafatra: Ny hoe “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra” dia manambara ny fahamarinany, dia Izy tsy voasakan’inona na inona, ary na iza na iza, amin’ny fahatanterahany, araka ny voasoratra hoe: “Ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b. Hoy ny anjely Gabriela nanome toky an’i Maria raha nanambara ny fikasan’Andriamanitra lehibe sady mahagaga ny amin’ny hahaterahan’ny Mesia … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IX Alohan’ny Paska 13 – 19 Febroary 2022 “Andriamanitra maniraka ny olony” *

Ny hafatra: “Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16, ary satria fitiavana Izy, dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Hoy ny teniny “Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy” Ezek.33:11a. Fibebahana no hevitr’izany, dia fiverenana amin’Andriamanitra sy fihavanana … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Epifania, 6 – 12 Febroary 2022 “Andriamanitra, tokim-pamonjena” *

Ny hafatra: Maro samihafa ny zavatra mety hitokisan’ny olona mba ho fiarovana ny ainy sy hahavonjy azy amin’izay rehetra mety mahatery azy: vola, harena, olom-pantatra, antoka omen’ny orinasa manao fiantohana aina; eo koa ny fahaizana amam-pahalalana sy izay rehetra mety andrian’ny fony; ary ny tena ananany akaiky dia ny fitokisany ny tenany izay mety hiheverany … [Read more…]